Realitni-poradci.cz

Získejte zdarma eBook:
„Rady při nákupu nemovitosti“

Daňové poradenství, znalecké posudky

Od roku 2014 se daň, kterou jsme dříve znali jako daň z převodu nemovitostijme­nuje daň z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z „úplatných převodů nemovitostí“: tedy z jejich prodejů a směn včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví, pokud nějaký spoluvlastník nabude za úplatu víc, než původně vlastnil. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování. Navzdory původním plánům daň i podle nových pravidel platí prodávající, pokud se nedohodnou jinak. Ani kupující ale není úplně z obliga. Plní totiž úlohu ručitele. Když prodávající daň ve stanovené lhůtě nezaplatí, padá její břímě na bedra kupujícího. V případech, kdy se nejedná o nabytí nemovité věci kupní či směnnou smlouvou, je poplatníkem vždy nabyvatel (např. rozhodnutí soudu, dražba). Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se platí u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost.

Osvobození! Kdy daň platit nemusíte …

Za určitých okolností daň z nabytí nemovitých věcí platit nemusíte.

Osvobozený je od daně první úplatný převod novostavby (bytu i domu) – musí k němu však dojít nejpozději do pěti let od chvíle, kdy stavbu lze užívat (tedy prakticky od kolaudace).

Osvobozen je také první úplatný převod jednotky určené k bydlení, která vznikla úpravou (nástavbou, přístavbou nebo jinou stavební úpravou) stávající nemovitosti. Opět k němu ovšem musí dojít během prvních pěti let, kdy jednotku lze užívat. Daň se neplatí také například při převodu majetku družstev do vlastnictví jejich členů.

Osvobozeny budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 tisíc korun.

Kolik na dani zaplatíte a jak se počítá … ?

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí dělá 4% ze základu daně. Důležité je ale vědět, z jaké ceny nemovitosti se při výpočtu daně vychází.

Buď se vychází z kupní ceny sjednané ve smlouvě a odhadu nebo z kupní ceny sjednané ve smlouvě a takzvané směrné hodnoty – což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se vždy vypočte z té, která je vyšší.

Při převodu nemovité věci ze společného jmění manželů ( SJM ) či nabytí nemovité věci do jejich společného jmění budou nově manželé poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání a v daňovém řízení vystupuje jeden z nich jako společný zmocněnec.

Lhůta pro podání daňového přiznání 

Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí (u v katastru evidovaných nemovitých věcí). Například pokud katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu 15. ledna 2016, poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do 30.4.2016.

Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie písemnosti), na jejímž základě došlo k nabytí nemovité věci (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu, jestliže se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí. Znalecký posudek je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny.

Zpět na Služby